uwagi do planu z uzasadnieniem

UWAGI RADY DZIELNICY WRZESZCZ GÓRNY

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum (nr ew. planu 0711), złożone 30.12. 2011 r. do Prezydenta Miasta Gdańska

Projekt planu opracowany został przez Biuro Miasta Gdańska w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gdańska nr X/127/11 z dnia 28.04.2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13.01.2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum.

Obszar planu o łącznej powierzchni około 16,02 ha, obejmuje teren położony w Gdańsku – Wrzeszczu w rejonie dworca kolejowego, ulicy Kilińskiego, ulicy Nad Stawem i ulicy Dmowskiego.

Wizualizacja projektu planu, mat. Biura Rozwoju Gdańska:

 

Do Biura Rozwoju Gdańska wpłynęło łącznie 35 pism (z blisko 90 uwagami), w tym 33 pisma rozważono. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz odrzucił WSZYSTKIE uwagi mieszkańców. Decyzję prezydenta podtrzymała Rada Miasta Gdańska: 26 stycznia 2012 r. na XXII Sesji  29 radnych głosowało za uchwaleniem planu, dwie osoby były przeciw, dwie się wstrzymały.

Zestawienie wszystkich uwag, złożonych do BRG wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia: pobierz PDF

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny (RDWG) złożyła 8 uwag do planu. Poniżej treść uwag wraz z uzasadnieniem Rady Dzielnicy i odpowiedzią Biura Rozwoju Gdańska uzasadniającą odrzucenie uwagi.

 1. RDWG wnioskuje o usunięcie z karty terenu oznaczonego symbolem 005-KZ94/U33 zapisu z p.6 ust.5 „ dopuszcza się dominantę kompozycyjną w obszarze wydzielonym linią wewnętrznego podziału i oznaczonym literą „a”, a także dalszych zapisów dotyczących tej dominanty

UZASADNIENIE: Zgodnie z udostępnioną prognozą oddziaływania na środowisko, zakładany projekt lokalizacji obiektu wysokościowego pogorszy jakość życia mieszkańców poprzez zwiększenie poziomu hałasu, niekorzystną zmianę sytuacji środowiskowej, pogorszenie klimatu lokalnego wynikającego ze zmiany warunków przewietrzenia terenu, powstawania zawirowań powietrza i wibracji, ograniczenie poziomu nasłonecznienia budynków w sąsiedztwie planowanego obiektu wysokościowego, zwiększenie natężenia ruchu drogowego. Ponadto w projekcie obiektu wysokościowego nie ma wymogu zapewnienia ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów, co oznacza zwiększenie problemu braku miejsc postojowych dla mieszkańców.

źródło: http://wrzeszcz-centrum.blogspot.com/p/przy-dworcu-pkp.html

DECYZJA BRG: Uwaga nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem:

W roku 2008 Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych w mieście Gdańsku (SLOW) określające zasady i warunki lokalizacji obiektów wysokościowych(OW) –powyżej 40m wysokości, w mieście Gdańsku. Dokument ten jest wyrazem przyjętej polityki miasta w tym zakresie i na jego podstawie podejmowane są decyzje lokalizacyjne. SLOW określiło dopuszczone i zalecane obszary i miejsca lokalizacji OW oraz przewiduje określone procedury ich lokalizacji.

Zgodnie z zaleceniami SLOW, w projekcie planu 0711 przyjęto usytuowanie obiektu OW w węźle integracyjnym dworca kolejowego, w obszarze CPU w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz i w ramach sporządzania projektu planu miejscowego, przeprowadzono dla tej lokalizacji procedurę SLOW. Zgodnie z w/w procedurą m.in.:

 • ustalono miejsce lokalizacji OW,

 • sporządzono jego wizualizacje,

 • przeanalizowano wpływ potencjalnego obiektu na elementy struktury miejskiej, system transportowy, infrastrukturę techniczną oraz poddano analizie aspekty takie jak: zacienianie i przesłanianie, akustykę, ruch mas powietrza, zmiany wartości nieruchomości – w sporządzonym do projektu planu opracowaniu „ Prognoza oddziaływania na środowisko zrównoważone OW zaproponowanego w projekcie mpzp Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego, ulicy Kilińskiego i ulicy Dmowskiego”,

 • przeprowadzono dodatkowe, pozaustawowe konsultacje społeczne

- koncepcja planu, wraz z usytuowaniem OW, była prezentowana w internecie na stronie www.brg.gda.pl w dniach od 06.07.2011r. do 31.07.2011r. i w w/w terminie można było składać do niej uwagi i wnioski. Wpłynęło 18 pism zawierających opinie odnośnie usytuowania OW, a także innych rozwiązań zawartych w koncepcji planu. Składający uwagi zaproponowali wykonanie dodatkowych wizualizacji obrazujących OW z punktów lokalnych:

 • z osi ulicy Wajdeloty, z ulicy Kilińskiego przed browarem, z ulicy De Gaulle’a, z wiaduktu na ulicy Kościuszki – w/w wizualizacje zostały wykonane,

- Projekt usytuowania i gabarytów OW został pozytywnie oceniony przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Gdańsku na posiedzeniu MKUA w dniu 11.10.2011r,

- Dodatkowo, w związku z lokalizacją OW w sąsiedztwie terenów zabytkowej struktury urbanistycznej Dolnego Wrzeszcza objętych ochroną konserwatorską, projekt planu został oceniony przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach uzgodnień projektu planu. Po uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń PWKZ tj. zmniejszeniu powierzchni zabudowy obiektu wysokościowego do max 900m2 oraz odsunięciu OW z osi widokowej ulicy Wajdeloty, PWKZ uzgodnił projekt planu zawierający dominantę wysokościową. Tak więc lokalizacja OW w proponowanym miejscu podlegała całościowej procedurze SLOW i ocenie przez szereg instytucji jak i szerokim konsultacjom społecznym. Sporządzone wizualizacje OW wykazały, że obiekt dobrze wkomponowuje się w istniejącą tkankę, koresponduje zarówno z projektowaną nową zabudową usługową, zabudową dworca i stacji kolejowej Gdańsk-Wrzeszcz jak i korzystnie koreluje z realizowanym wieżowcem „Neptun” w rejonie ulicy Klonowej. Ponadto obiekt wertykalną formą podkreśla identyfikację węzła integracyjnego Gdańsk-Wrzeszcz, który będzie stanowił ważny węzeł przesiadkowy linii PKP, SKM jak również realizowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) z bezpośrednim połączeniem z lotniskiem. Na wniosek zarówno Rad Dzielnic Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny jak i biorąc pod uwagę wyrażane opinie osób uczestniczących w konsultacjach OW, jak również uwagi PWKZ – przesunięto OW z osi ulicy Wajdeloty.

Podnoszone argumenty odnośnie uciążliwości obiektu wysokościowego i pogorszenia jakości życia mieszkańców w przypadku jego budowy, nie znajdują uzasadnienia:

 • budowa obiektu nie zwiększy hałasu, gdyż w tym rejonie już w stanie obecnym występują przekroczenia norm hałasu (przede wszystkim od kolei, a także od układu drogowego) realizacja zabudowy pomoże zaekranować uciążliwość hałasową od kolei.

 • OW nie będzie generował dużego ruchu, z uwagi na prawdopodobną małą liczbę miejsc parkingowych w obiekcie (ograniczenia terenowe) – liczba ta może nawet wynieść 0 – gdyż teren, położony w środmieściu, zgodnie z SUiKZP zlokalizowany jest w strefie parkingowej „B” ograniczonego parkowania, gdzie ograniczone są maksymalne wskaźniki miejsc parkingowych, w zależności od rodzaju usług.

 • Odpowiednie nowe zaprojektowanie węzła przesiadkowego autobusów (np. w kondygnacjach podziemnych pod OW) ograniczy uciążliwość ruchu autobusowego,

 • Odnośnie możliwych zawirowań powietrza i wibracji wywołanych przez OW – generalnie dla pojedynczych OW zidentyfikowano tylko jeden możliwy wpływ OW na ruch mas powietrza, negatywnie oddziałujący na otoczenie. Jest to zjawisko tworzenia się silnych strumieni wertykalnych wzdłuż elewacji OW skutkujących uderzeniami mas powietrza od góry w przestrzeń u podnóża obiektu. Aby temu przeciwdziałać w projekcie planu wskazano maksymalną wielkość rzutu kondygnacji 1200 m2 oraz maksymalną szerokość elewacji 50m, co spowoduje uwysmuklenie obiektu.W sporządzonej „ Prognozie oddziaływania na środowisko zrównoważone (wraz z aneksem) OW zaproponowanego w projekcie mpzp Wrzeszcz Centrum, rejon dworca kolejowego, ulicy Kilińskiego i ulicy Dmowskiego w mieście Gdańsku”. zbadano warunki nasłonecznienia pierzei zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Lendziona 4A-4D w wypadku lokalizacji OW. Wykonana symulacja wykazała, że zachowany zostanie zgodny z przepisami minimalny czas nasłonecznienia tej pierzei w ciągu dnia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, mierzony w dniu 21 marca w godzinach od 7.00-17.00. Należy podkreślić, że symulację zacieniania wykonano dla maksymalnych gabarytów OW, które w przypadku realizacji obiektu mogą zostać zmniejszone i dostosowane do występujących warunków i sąsiadującej zabudowy tak, aby spełnić warunki nasłonecznienia.

W/w pierzeja jest jedyną w obszarze planu, której w wypadku realizacji OW dotyczy problem zacienienia, pozostała zabudowa nie będzie zacieniana. Z uwagi na powyższe, nie ma uzasadnienia dla wnioskowanego usunięcia proponowanej dominanty wysokościowej z zapisów projektu planu w karcie terenu nr 005-KZ94/U33 w obszarze „a”.

 1. RDWG wnioskuje o wpisanie do karty terenu 005-KZ94/U33 zakazu możliwości realizacji elementów węzła integracyjnego w zakresie pętli autobusowej, w kondygnacjach podziemnych

UZASADNIENIE: Realizacja obsługi ruchu pasażerskiego w kondygnacjach podziemnych wpłynie negatywnie na komfort pasażerów, którzy będą zmuszeni do pokonywania różnicy poziomów terenu, zwiększając tym samym czas dostępu i przesiadki pomiędzy pociągiem a autobusem, co przeczy idei węzła integracyjnego nastawionego w pełni na szybkie przemieszczanie. Szczególnie dotkliwe będzie to dla osób o ograniczonej swobodzie poruszania się, które będą zmuszone do używania wind lub ramp. Ponadto rozwiązanie to zmusza pasażerów do przebywania w zamkniętej przestrzeni, pozbawionej naturalnego dostępu do światła. Istotny problem stanowić będą także rozwiązania w zakresie odprowadzania spalin, redukcji hałasu oraz drgań wywołanych przez tabor autobusowy.

DECYZJA BRG: Uwaga nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem:

Karta terenu 005-KZ94/U33 dla terenu węzła integracyjnego przewiduje możliwość lokalizacji pętli autobusowej na placu Kołodziejskiego przed dworcem, zarówno w poziomie terenu jak i w kondygnacjach podziemnych. Nie ma uzasadnienia dla wykluczenia tej drugiej opcji, ponieważ wspólnie dają one większe możliwości prawidłowego pod względem funkcjonalnym usytuowania i zaprojektowania węzła przesiadkowego. Biorąc pod uwagę sąsiedztwo dworca kolejowego z kondygnacjami podziemnymi i podziemnymi przejściami pieszymi, korzystniejszym może okazać się zaprojektowanie pętli lub jej elementów w kondygnacjach -1. Będzie to analizowane na etapie projektu wykonawczego węzła integracyjnego.

Na przykład kolejowy dworzec główny w Krakowie posiada węzeł przesiadkowy (stanowiska autobusów) usytuowany w kondygnacji -1. Doświadczenia międzynarodowe w tym zakresie, np.centrum KAMPPI w Helsinkach i Viru Center w Tallinie wskazują, że rozwiązanie dworca autobusowego w kondygnacjach podziemnych zespołu usługowego może być bardzo atrakcyjne.

 1. RDWG wnioskuje o wpisanie do karty terenu 005-KZ94/U33 w obszarach „a” i „c” zakazu możliwości realizacji jakiejkolwiek nowej zabudowy poza wprowadzeniem elementów niezbędnych dla realizacji funkcji pętli autobusowej lub realizacji nowej zabudowy w miejscu pętli autobusowej w momencie, gdy pętla zostanie przeniesiona w inne miejsce naziemne (np. na płytę betonową nad torami kolejowymi )

UZASADNIENIE: Uważamy, że realizacja zabudowy nad terenem pętli autobusowej wpłynie w sposób negatywny na komfort obsługi pasażerów, a także nie pozwoli na wytworzenie atrakcyjnej formy zagospodarowania powierzchni parterowej dla nowego obiektu. Ponadto zwracamy uwagę, że w przypadku węzła integracyjnego priorytetem pod względem planistycznym powinno być tworzenie maksymalnie przyjaznej przestrzeni dla pieszych, a nie nowej zabudowy, która spowoduje jej wizualne pogorszenie poprzez usytuowanie dużej kubatury bezpośrednio nad chodnikami i peronami autobusowymi.
Zwracamy także uwagę na zapis w SLOW dotyczący wymagań stawianych OW. Rozdział 8.3. zawiera stwierdzenie, iż „Zidentyfikowane wady i zagrożenia związane z lokalizacją i realizacją OW, a także obawy z nimi związane formułowane przez społeczność lokalną (por. rozdz. 1.2), mogą być pomniejszone lub zneutralizowane poprzez realizację określonych elementów konstrukcji i otoczenia obiektu. Rozpatrywać. można następujące szczegółowe rozwiązania: (…) Realizacja w ramach inwestycji OW atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która wzbogaci otoczenie nowej inwestycji i da nową wartość w strukturze miasta. Przestrzeń ta nobilituje okolice OW, poprawia warunki życia mieszkańców i będzie sprzyjać nawiązywaniu kontaktów społecznych. Z przestrzeni tej powinno być dostępne główne wejście do budynku, czytelnie zaprojektowane we frontowej elewacji.”

Jednak zgodnie z planami dla lokalizacji przy dworcu kolejowym, OW miałby powstać NAD pętlą autobusową, a to oznacza obniżenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Budynek znajdujący się nad przestrzenią ogólnodostępną będzie przytłaczać ich użytkowników. Nie jest również możliwe wytworzenie w takim przypadku atrakcyjnego przyziemia, gdyż niemal w całości będzie ono wykorzystane przez pętlę autobusową.

DECYZJA BRG: Uwaga nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem:

Wnioskowane wpisanie do karty terenu 005-KZ94/U33 zakazu realizacji nowej zabudowy w obszarach „a” i „c” (na placu przed dworcem) jest niezasadne. Obecnie obowiązujący plan dopuszcza na tym terenie zabudowę do 25m wysokości i te ustalenia zostały podtrzymane w projekcie planu (dodatkowo z dopuszczeniem OW).

Teren objęty planem stanowi węzłowy fragment Centralnego Pasma Usługowego miasta Gdańska przebiegającego wzdłuż linii kolei i Alei Grunwaldzkiej. W obszarze tym, zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego m. Gdańska przewiduje się lokalizację intensywnych funkcji usługowych o znaczeniu ogólnomiejskim a nawet ponadlokalnym. W związku z powyższym nie ma uzasadnienia dla ograniczania dopuszczonej funkcji handlowej do obiektów o maksymalnie 400m2 powierzchni sprzedaży. Dopuszczona w planie w terenie 005-KZ94/U33 funkcja handlowa została zalimitowana na poziomie maksymalnie 10 000 m2 i jest to wielkość przyjęta na podstawie koncepcji dworca kolejowego Gdańsk-Wrzeszcz sporządzonego na zamówienie miasta Gdańska w 2010roku. Faktyczna realizacja funkcji handlowej na maksymalnym dopuszczonym poziomie będzie zależeć w pierwszej kolejności od możliwości realizacji wszystkich wymaganych elementów węzła komunikacyjnego.

 1. RDWG wnioskuje o usunięcie z karty terenu 008-KD83/KD81 zapisu z p.13 u.1 „ dopuszcza się prowadzenie ruchu pieszego ciągami pieszymi na terenie Parku Kuźniczki (poza wschodnią granicą planu)”

UZASADNIENIE: Zapis jest sprzeczny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 0708 uchwalonym uchwałą nr XXVII/732/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2008 roku. Park Kuźniczki jest obiektem zabytkowym i stanowi fragment obszaru wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 1109 i zgodnie z planem 0708 jest chroniony zarówno jako dziedzictwo kultury, jaki i teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie. Poprowadzenie ciągu pieszego w tym miejscu będzie niszczeniem zabytku oraz doprowadzi do degradacji biologicznie cennej zieleni.

 

 

DECYZJA BRG: Uwaga nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem:

W karcie terenu 008-KD83/KD81 projektu planu w par. 14 ust.13 pkt.1 wprowadzono zapis „ dopuszcza się prowadzenie ruchu pieszego ciągami pieszymi na terenie Parku Kużniczki (poza wschodnią granicą planu). Zapis został wprowadzony jedynie dla zasygnalizowania możliwości poprowadzenia ruchu pieszego przez Park Kuźniczki na newralgicznym krótkim odcinku ulicy Kilińskiego/Wajdeloty, wobec faktu iż, po wybudowaniu Drogi Czerwonej zawężony zostanie możliwy korytarz ulicy Kilińskiego.

Nie zmniejszy to powierzchni biologicznie czynnej Parku Kuźniczki, ani nie wpłynie na konieczność zmiany zagospodarowania zabytkowego parku, gdyż ruch będzie odbywał się po istniejących alejkach i nie ma konieczności budowania nowych, a przejście piesze przez park może być nawet atrakcyjniejsze niż wzdłuż ciągu ulicznego. Jednocześnie w/w zapis projektu planu nie jest sprzeczny z ustaleniami planu Strzyża I (0805) dla Parku Kuźniczki, gdyż w terenach ZP z definicji dopuszczony jest ruch pieszy.

 1. RDWG wnioskuje o wydzielenie dla terenu 001-U33/KD83/D terenów zieleni na obszarze tzw. „Stawu Browarnego” tj. powrót do zapisu z obowiązującego plan (mpzp 0805) jako „ zieleń dostępna – skwer ze stawem”

UZASADNIENIE: Uważamy za niedopuszczalne w zurbanizowanym Centrum Wrzeszcza pomniejszanie i tak nielicznych, istniejących powierzchni biologicznie czynnych kosztem uciążliwego dla okolicznych mieszkańców, wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Zwracamy uwagę, że MPZP stanowiący akt prawa lokalnego powinien być gwarantem polityki przestrzennej miasta dla osób, które szukają miejsca do zamieszkania i kierują się właśnie zapisami MPZP. Należy też pamiętać, że właściciel gruntu tj. Przedsiębiorstwo Budowlane Górski w ramach swojej inwestycji pragnie utworzyć sztuczną nieckę, lecz nie w formie ogólnodostępnej, a zamkniętej wewnątrz obiektu. To oznacza degradację funkcji rekreacyjnej do wyłącznie elementu wystroju wnętrza galerii handlowej. Wpisanie do MPZP obowiązku utrzymania otwartego zbiornika wodnego z pewnością nie obniży wartości działki inwestora, gdyż ten nadal będzie mógłby wokół zbiornika ulokować lokale gastronomiczne lub handlowe, a jednocześnie nie wymusi to na mieszkańcach bezpośredniego wchodzenie do obiektu handlowego.

Ponadto zwracamy uwagę, iż projekt likwidacji otwartego zbiornika jest niezgodny z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska” w zakresie wskazanym w rozdziale:16.3. Odprowadzanie wód opadowych, regulacja stosunków wodnych.

W treści w/w ustępu znajduje się zapis: „Ustala się następujące główne kierunki działań zmierzające do prawidłowego odprowadzania wód opadowych i regulacji stosunków wodnych:
1. Powiązanie rozwoju przestrzennego miasta z modernizacją odbiorników wód opadowych, z uwzględnieniem ustalonego w planie miejscowym opóźniania odprowadzania wód deszczowych z ich zlewni przez budowę zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją deszczową oraz wykorzystaniem możliwości retencji na działkach.
2. Zachowanie oczek wodnych i mokradeł, obsadzanie stoków roślinnością, pozostawienie dróg spływu wód deszczowych w stanie quasi-naturalnym.”

By zapewnić zgodność projektu z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska” należy pozostawić przy ul. Kilińskiego otwarty zbiornik wodny.

Ponadto staw ma wysoką wartość historyczną (istnieje on od czasów funkcjonowania obiektu browarnego) oraz stanowi element przestrzeni miejskiej o wysokich walorach krajobrazowych (po przywróceniu dopływu Potoku Strzyża). Naszym zdaniem, przy relatywnie niewielkim nakładzie finansowym, staw ten może stanowić atrakcję o charakterze ponadlokalnym. W najbliższym sąsiedztwie nie istnieje żaden podobny otwarty zbiornik wodny, a utworzenie wzdłuż niego obiektów gastronomicznych i elementów małej architektury wpłynie pozytywnie na wzrost wartości okolicznych działek oraz wizerunek Wrzeszcza. Taka forma zagospodarowania mogłaby stanowić również uzupełnienie Parku Kuźniczki, znajdującego się po przeciwnej stronie ul. Kilińskiego.

Projekt Centrum na miejscu obecnego Stawu Browarnego -wizualizacje dostępne na stronie www.bass.gda.pl

DECYZJA BRG: Uwaga nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem:

Projekt planu dla terenu po dawnym tzw. stawie browarnianym przy ulicy Kilińskiego ustala funkcje usług – planowanego centrum usługowego w obszarze 001-U33/KD/D. Takie ustalenia pozwalają na wykorzystanie centralnego położenia terenu i wprowadzają efektywne użytkowanie warstwowe (pod ziemią planowany zbiornik retencyjny, nad nim planowana Droga Czerwona, powyżej usługi). Tak więc zachowana zostanie funkcja retencji na Potoku Strzyża, jedynie zbiornik będzie zlokalizowany w kubaturze. Zbiornik retencyjny, który powstanie będzie większy niż poprzednio planowany zbiornik otwarty (14 zamiast 10 tys m3), co jest bardzo ważne z uwagi na konieczność zbilansowania retencji na całym przebiegu Potoku Strzyża, w związku z budową ulicy Nowej Słowackiego. Będzie też bezpieczniejszy, bo nie będzie otwarty. Dodatkowo występuje pilna konieczność jego realizacji z uwagi na dokończenie zadania inwestycyjnego Nowa Słowackiego, a inwestor zadeklarował wykonanie zbiornika własnym kosztem, jako części planowanej inwestycji centrum.

Tak więc likwidacja dotychczasowego stawu (obecnie zresztą niefunkcjonującego) i zastąpienie go podziemnym zbiornikiem, wobec przyjętych założeń planu są konieczne, co w oczywisty sposób wyklucza pozostawienie w tym obszarze stanu obecnego – zapisów obowiązującego mpzp 0805 „zieleń dostępna, skwer ze stawem”. Potok Strzyża na odcinku w terenie 001 zostanie przekryty, co zostało uzgodnione przez Gdańskie Melioracje na etapie uzgodnień projektu planu.

W związku z trwającą przebudową tego rejonu Gdańska-Wrzeszcza, Potok Strzyża jest regulowany i zakrywany w koniecznych fragmentach, jednak pozostaje też odkryty na wielu odcinkach, np. w rejonie ulicy Kilińskiego potok pozostanie odkryty na fragmentach przebiegających przez tereny pobrowarne oraz Park Kuźniczki. Tak więc walory rekreacyjne i krajobrazowe Potoku zostaną zachowane, a po rewitalizacji terenu pobrowarnego oraz realizacji planowanego centrum usługowego, stworzony zostanie wspólny kompleks usługowo-rekreacyjno– mieszkaniowy, eksponujący również walory sąsiadujących terenów zieleni – historycznego Parku Kuźniczki i Placu Wybickiego. W projekcie planu, zgodnie z wnioskami PWKZ ustalono także konieczność odtworzenia historycznego szpaleru lipowego w ulicy Kilińskiego.

Realizacja projektowanej w planie zabudowy będzie wiązać się z likwidacją części terenów określanych jako „zielone” – faktycznie obecnie nieużytkowanych i nieurządzonych. Lokalizacja tych terenów w centralnej części śródmieścia Wrzeszcza i na styku z obszarami uciążliwymi komunikacyjnie (kolej, Droga Czerwona) obniża wydatnie ich wartość biologiczną czy też rekreacyjno-wypoczynkową i predestynuje je do usytuowania zabudowy ekranującej uciążliwości hałasowe. Ponadto część tych terenów stanowią grunty prywatne (np. teren pobrowarny), dla których planowane są przez ich właścicieli zamierzenia inwestycyjne, w związku z czym nie jest możliwe wnioskowane w pismach urządzanie na tych obszarach publicznych terenów zieleni, co wiązałoby się z koniecznością ich wykupu (koszty po stronie podatnika).

Z uwagi na możliwy do realizacji bogaty program usługowy planowanego centrum, część usług z zakresu sportu i rekreacji znajdzie zapewne również i tam swoje miejsce.

 1. RDWG wnioskuje o wprowadzenie dla terenu oznaczonego symbolem 001-U33/KD83/D zapisu o pierzei eksponowanej na całej długości ulicy Nad Stawem

UZASADNIENIE: Naszym zdaniem jest to niezbędne dla utworzenia atrakcyjnej wizualnie formy architektonicznej dla zupełnie nowego ciągu spacerowo – pieszego od projektowanego przejścia pod torami kolejowymi w kierunku Placu Wybickiego. Ponadto zapis o pierzei eksponowanej stanowi logiczne następstwo identycznego zapisu dla nowego placu (006-KX), do którego dojście będzie odbywać się właśnie ul. Nad Stawem.

DECYZJA BRG: Uwaga nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem:

W projekcie planu nie wprowadzono dla terenu 001-U33/KD83/D zapisu o pierzei eksponowanej na fragmencie ulicy Nad Stawem, przyległym do przyszłego centrum usługowego, gdyż na tym fragmencie ulica jest wąska i nie ma możliwości wglądu w pierzeję zabudowy dających jej ekspozycję są znacząco ograniczone.

 1. RDWG wnioskuje o wprowadzenie dla terenu 003-U33 zapisu o wprowadzeniu otwartego, niezamkniętego w kubaturze budynku ciągu pieszego wzdłuż południowej ściany obecnego budynku Galerii Bałtyckiej – przy jednoczesnym usunięciu zapisu p.17, ust 3 o możliwości lokalizacji ciągu pieszego w kubaturze obiektu

UZASADNIENIE: Dopuszczenie lokalizacji ciągu pieszego w budynku obiektu handlowo – usługowego ogranicza ruch pieszy do godzin otwarcia galerii handlowej. Niezbędne jest zapewnienie całodobowego dostępu poprzez wydzielenie otwartego ciągu pieszego.

DECYZJA BRG: Uwaga nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem:

W projekcie planu dla terenu 00-U33 ustalono w ust. 6 pkt 2 ciąg pieszo-rowerowy łączący ulicę Dmowskiego (011-KD81) w rejonie wejścia do Galerii Bałtyckiej z aleją Grunwaldzką w rejonie ulicy Lendziona i zalecono jego przebieg w ust. 18 pkt 1 na południowo-wschodnim pograniczu terenu-jak na rysunku planu. Z uwagi na planowaną rozbudowę Galerii Bałtyckiej ustalenie przebiegu ciągu pieszego zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (czyli jak w stanie obecnym) znacząco ingerowałoby i ograniczałoby planowaną rozbudowę kubatury obiektu, która właśnie w tym kierunku ma jedynie możliwość rozbudowy. W karcie terenu p.17 ust.3 (jak nalisano w uwadze) nie figuruje zapis o lokalizacji tego ciągu w kubaturze obiektu. Zapis o ciągu pieszym w kubaturze jest umieszczony w w ust. 18 czyli zaleceniach i dotyczy ciągu pieszego już zrealizowanego w kubaturze Galerii Bałtyckiej z intencją jego utrzymania również po rozbudowie.

 1. RDWG wnioskuje o wpisanie do kart terenu 005-KZ94/U33 oraz 001-U33/KD83/D i 003-U33 konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2008 Nr 199, poz 1227).

UZASADNIENIE: Planowane inwestycje, dopuszczone w mpzp 0711, tj. obiekt wysokościowy przed dworcem PKP, rozbudowa Galerii Bałtyckiej i budowa po przeciwnej stronie przy ul. Kilińskiego kolejnego wielkogabarytowego obiektu mogą znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem – zgodnie z polskim ustawodawstwem – wymagają przeprowadzenia procedury OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko), by zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa inwestycji.

DECYZJA BRG: Uwaga nieuwzględniona z następującym uzasadnieniem:

W kartach terenów 005–KZ/94/U33, 001-U33/KD83/D i 003-U33 nie wprowadzono zapisu o „konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko”, ponieważ nie należy to do kompetencji ustaleń planu miejscowego. O konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla konkretnych przedsięwzięć, które zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, mogą być zrealizowane na tym terenie, decydować będzie organ ochrony środowiska w procedurze uzgodnienia i zatwierdzenia projektu budowlanego na podstawie przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227) oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Gdańsk, 26.01.2012 r.

Opr. Lidia Makowska na podstawie:

1/ Uwag Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum (nr ew. planu 0711), złożonych 30.12. 2011 r. do Prezydenta Miasta Gdańska

2/ Załącznika do uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum (nr ew. planu 0711) – uzasadnienie Biura Rozwoju Gdańska do odrzucenia uwag

Comments are closed.